được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 19/2009/TT-BNN ngày 30/3/2009.

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 19/2009/TT-BNN ngày 30/3/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/4/2009 (các số từ 209-212), có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 42/2008/QĐ-BNN ngày 5/3/2008 của Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục vắc xin,chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam năm 2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article