Các loại ống và ống dẫn bằng đồng tinh luyện, bằng đồng hợp kim và bằng loại khác quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 có mức thuế suất thuế nhập khẩu mới từ 3%-5%.

Ngày 3/4/2009, Bộ Tài chính có Thông tư số 67/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 74.11 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, các loại ống và ống dẫn bằng đồng tinh luyện, bằng đồng hợp kim và bằng loại khác quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 có mức thuế suất thuế nhập khẩu mới từ 3%-5%.

Cùng ngày, Bộ cũng ban hành Thông tư số 68/2009/TT-BTC sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC  ngày 26/12/2008 thành mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư. Các nhóm mặt hàng này có 3 mức thuế suất: 0%, 21% và 22%.

Các Thông tư nói trên được đăng Công báo ngày 14/4/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký, áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 8/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article