Ngày 7/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Việt Nam là đối tượng của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 7/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Việt Nam là đối tượng của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường bao gồm Thanh tra Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Thanh tra Tổng cục (Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Thanh tra các cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Luật Thanh tra, trong phạm vi quản lý nhà nước của các cấp. Thanh tra hành chính là thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng cùng cấp. Thanh tra chuyên ngành là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của Thủ trưởng cùng cấp đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường, bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động tài nguyên và môi trường. Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, thanh tra đột xuất (khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao).

Nghị định được đăng Công báo ngày 14/4/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2009 và thay thế Nghị định số 65/2006/NĐ-CP ngày 23/6/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article