Ngày 10/7/2009,  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg  sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu Kinh tế cửa khẩu về chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan, du lịch khu phi thuế quan thuộc khu Kinh tế cửa khẩu.

Ngày 10/7/2009,  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu Kinh tế cửa khẩu về chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan, du lịch khu phi thuế quan thuộc khu Kinh tế cửa khẩu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 23/7/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article