Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu: 1) có quốc tịch Việt Nam; 2) người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư, người có công đóng góp cho đất nước, nhà khoa học, nhà văn hóa, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam, người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống trong nước nếu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.

Ngày 29/6/2009, Chủ tịch nước có Lệnh số 10/2009/L-CTN công bố Luật sửa đổi Ðiều 126 Luật Nhà ở và Ðiều 121 Luật Ðất đai (Luật số 34/2009/QH12), quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với việc sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Theo đó,  người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu: 1) có quốc tịch Việt Nam; 2) người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư, người có công đóng góp cho đất nước, nhà khoa học, nhà văn hóa, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam, người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống trong nước nếu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

Luật được đăng Công báo ngày 8/8/2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article