Theo đó, khoản trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài về phép mỗi năm một lần, khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.

Ngày 27/3/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung  ngày 30/9/2008 của Bộ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, khoản trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài về phép mỗi năm một lần, khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú. Cũng không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thể người được hưởng, ví dụ khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ, khoản chi phương tiện đưa đón tập thể người lao động, khoản chi hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động, chi dịch vụ trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, thể thao (nếu không ghi đích danh cá nhân người được hưởng thì không tính vào thu nhập chịu thuế) v.v…Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp thì các khoản này không tính vào thu nhập chịu thuế.

Thông tư Thông tư ban hành một số biểu mẫu về Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng, Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động v.v…và hướng dẫn bổ sung chi tiết các điểm, điều khoản về giảm trừ gia cảnh, hồ sơ chứng minh đối với người phụ thuộc, nội dung xác nhận của UBND cấp xã đối với trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động, việc khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý, trả tiền hoa hồng, tiền thực hiện dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên mỗi lần chi trả, khai thuế đối với cá nhân cứ trú có thu nhập từ kinh doanh, việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán cóa tạm nghỉ kinh doanh, hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ổn định v.v…. Cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại các khu kinh tế từ ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành và từ sau ngày 1/1/2009 đều được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/4/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho các khoản thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2009. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và các văn bản khác của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân trái với hướng dẫn tại Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article