Danh mục 227 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 17/2009/TT-BNN ngày 27/3/2009.

Danh mục 227 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 17/2009/TT-BNN ngày 27/3/2009. Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, sử dụng và kinh doanh các loại phân bón tại Danh mục này khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; khoản 4 Điều 1 Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP nói trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/4/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các loại phân bón trong Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này bị loại khỏi Danh mục phân bón được phép sản xuất kinh doanh và  sử dụng tại Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article