Theo Kế hoạch, đến năm 2010, bảo đảm 80% số cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh và 100% số cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của UBND thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp mức độ 2 cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 31/3/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009-2010.

Theo Kế hoạch, đến năm 2010, các cơ quan điện tử được xây dựng (trong đó đảm bảo trung bình 60% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh được đưa lên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử); bảo đảm 80% số cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh và 100% số cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của UBND thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp mức độ 2 cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 100% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử với đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tin. Đến năm 2015, phấn đấu cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 hoặc 4, người dân và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ, thanh toán phí dịch vụ, nhân kết quả dịch vụ qua mạng. Trong giai đoạn 2009-2010 ưu tiên triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 sau: cấp giấy đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép đầu tư; cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; cấp giấy đăng ký ôtô, xe máy; cấp giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược; cấp giấy phép dịch vụ dịch vụ đặc thù. Ngân sách Trung ương đảm bảo kinh phí để triển khai, thực hiện những dự án, nhiệm vụ mang tính quốc gia, phụ vụ cho cả hệ thống; hỗ trợ một phần kinh phí cho các địa phương thực sự gặp khó khăn trên cơ sở nhu cầu của địa phương và khả năng cân đối của ngân sách Trung ương. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định mức hỗ trợ cụ thể.

Kế hoạch đưa ra các giải pháp thực hiện, trong đó có giải pháp về tăng cường quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; triển khai các hình thức thuê dịch vụ thông tin; khuyến khích tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công nghệ thông tin, tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và các lợi ích trong việc xây dựng Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp. Kế hoạch ban hành 2 Phụ lục về Danh mục các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT giai đoạn 2009-2010 được ngân sách Trung ương đảm bảo, Danh sách các tỉnh được xem xét hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để ứng dụng CNTT.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/4/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article