Các điều khoản về thu hồi con dấu của cơ quan, tổ chức; thủ tục, hồ sơ xin làm con dấu; việc thống nhất quy định mẫu dấu; mẫu dấu, quản lý và sử dụng mẫu dấu của các cấp, đơn vị trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung.

Ngày 1/4/2009, Chính phủ đã ban hành  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu.

Các điều khoản về thu hồi con dấu của cơ quan, tổ chức; thủ tục, hồ sơ xin làm con dấu; việc thống nhất quy định mẫu dấu; mẫu dấu, quản lý và sử dụng mẫu dấu của các cấp, đơn vị trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung. Khoản 9 Điều 3 về việc Phòng Công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép dùng con dấu có hình quốc huy được bãi bỏ. Con dấu làm xong phải được đăng ký mẫu tại cơ quan Công an và chỉ được sử dụng sau khi đã được cáp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan, tổ chức bị mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu phải đề nghị cơ quan Công an nơi đã cấp cấp lại.

Nghị định được đăng Công báo ngày 10/4/2009, có hiệu lực thi hành từ 1/6/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article