được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009.

Ngày 25/2/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BXD quy định một số nội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở.

Tổ chức kinh doanh nhà ở có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua căn hộ nhà chung cư. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhà chung cư được nghiệm thu đưa vào sử dụng, tổ chức kinh doanh nhà ở phải hoàn thành và nộp cơ quan cấp giấy chứng nhận hồ sơ cơ sở của nhà chung cư. Hồ sơ cơ sở được lập chung cho tất cả các căn hộ, phần sở hữu riêng trong nhà chung cư, gồm các giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà chung cu, một trong các giấy tờ về đất xây dựng nhà chung cư (bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất và các chứng từ xác nhận đã nộp tiền sử dụng đất), bản vẽ sơ đồ nhà ở đất ở, danh mục các căn hộ và phần sở hữu riêng đề nghị cấp giấy chứng nhận. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi các chủ sở hữu căn hộ và chủ sở hữu phần sở hữu riêng hoàn thành thanh toán tiền mua theo hợp đồng, tổ chức kinh doanh nhà phải hoàn thành và nộp cơ quan chứng nhận hồ sơ của từng căn hộ. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho căn hộ nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành, được đăng Công báo ngày 21/3/2009. Bãi bỏ những quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ nhà chung cư tại Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 1/11/2006 của Bộ Xây dựng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article