Danh mục thuốc được phép sử dụng gồm: 865 hoạt chất sử dụng trong nông nghiệp, 11 hoạt chất  trừ mối, 5 hoạt chất bảo quản lâm sản và 5 hoạt chất khử trùng kho. Danh mục thuốc hạn chế sử dụng gồm: 7 hoạt chất sử dụng trong nông nghiệp, 2 hoạt chất trừ mối, 4 hoạt chất bảo quản lâm sản, 3 hoạt chất khử trùng kho. Danh mục thuốc cấm sử dụng gồm 29 hoạt chất trừ sâu, bảo quản lâm sản, trừ bệnh, trừ chuột và trừ cỏ.

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 3/3/2009. Danh mục thuốc được phép sử dụng gồm: 865 hoạt chất sử dụng trong nông nghiệp, 11 hoạt chất  trừ mối, 5 hoạt chất bảo quản lâm sản và 5 hoạt chất khử trùng kho; danh mục thuốc hạn chế sử dụng gồm: 7 hoạt chất sử dụng trong nông nghiệp, 2 hoạt chất trừ mối, 4 hoạt chất bảo quản lâm sản, 3 hoạt chất khử trùng kho. Danh mục thuốc cấm sử dụng gồm 29 hoạt chất trừ sâu, bảo quản lâm sản, trừ bệnh, trừ chuột và trừ cỏ.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/3/2009 (các số từ 153-160) và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Ngày 8/6/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 32/2009/TT-BNN sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, hàm lượng thuốc và thành phần thuốc ban hành tại Thông tư số 09/2009/TT-BNN nói trên, đăng ký bổ sung 34 trường hợp vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Việc xuất, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư này được thực hiện theo Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ. Th ông tư được đăng Công báo ngày 22/6/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article