Tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành lập và đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy chế lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính được mở Văn phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam.

Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 124/2008/QĐ-BTC về Quy chế lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành lập và đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy chế này được mở Văn phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam. Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam gồm: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; bản sao Biên bản thỏa thuận góp vốn của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài; Biên bản họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Hội đồng quản trị của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài về việc lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam; bản sao hợp lệ Hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân/Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bổ nhiệm làm Trưởng đại diện tại Việt Nam; hợp đồng nguyên tắc về việc thuê trụ sở; báo cáo tài chính năm tài chính gần nhất hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất; văn bản của cơ quan có thẩm quyền tại nước nơi tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập hoặc đăng ký hoạt động cho phép mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam. Trong thời hạn 7 ngày làm viêc kể từ ngày nhận được đầy đủ bộ hồ sơ nói trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp con dấu với cơ quan công an, thực hiện việc công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 3 số liên tiếp với các nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này. Văn phòng đại diện có trách nhiệm Báo cáo hoạt động định kỳ hàng quý, năm cho UBCKNN và chịu sự quản lý, thanh tra, giám sát của UBCKNN và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 4/3/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có Văn phòng đại diện hoạt động theo phải điều chỉnh các hoạt động có liên quan phù hợp với các quy định của Quy chế này trong vòng 3 tháng kể từ khi Quy chế này có hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article