Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư; các dự án thuộc các nhóm A,B,C sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, vốn khác phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư; các dự án thuộc các nhóm A,B,C sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, vốn khác (bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn) phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ.

Nghị định gồm 5 chương: Những quy định chung; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng; Điều khoản thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 23/2/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/4/2009 và thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP nói trên. Các quy định trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article