Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 sửa đổi, bổ sung 13 điều, khoản về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản quy định tại Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 sửa đổi, bổ sung 13 điều, khoản về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản quy định tại Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/2/2009, có hiệu lực thi hành từ 1/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article