Ngày 13/2/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Ngày 13/2/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NÐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Các điều được sửa đổi, bổ sung bao gồm: điểm b, khoản 1, Điều 6 về hình thức phạt tiền; khoản 5 điều 9; bổ sung điều 14; sửa đổi Điều 18, điều 22; điều 39 khoản 1.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/2/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article