Mua, bán tàu biển là quá trình tìm hiểu thị trường, chuẩn bị hồ sơ dự án, quyết định mua, bán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua, bán tàu biển. Có 4 loại đăng ký tàu biển: đăng ký tàu biển không thời hạn, đăng ký tàu biển có thời hạn, đăng ký lại tàu biển, đăng ký thay đổi, đăng ký tàu biển tạm thời.

Ngày 26/3/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2009/NĐ-CP quy định về đăng ký và mua, bán tàu biển và ban hành 12 Phụ lục liên quan.

Mua, bán tàu biển là quá trình tìm hiểu thị trường, chuẩn bị hồ sơ dự án, quyết định mua, bán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua, bán tàu biển. Có 4 loại đăng ký tàu biển: đăng ký tàu biển không thời hạn, đăng ký tàu biển có thời hạn, đăng ký lại tàu biển, đăng ký thay đổi, đăng ký tàu biển tạm thời. Tên tàu biển do chủ tàu đặt nhưng không được trùng với tên tàu biển đã đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam. Chủ tàu chọn tên cảng đăng ký cho tàu biển của mình theo tên một cảng biển trong khu vực quản lý của cơ quan đăng ký tàu biển khu vực. Hồ sơ đăng ký tàu biển được quy định tại các Điều 11-Điều 15 của Nghị định. Cơ quan đăng ký tàu biển sẽ cấp các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam, Giấy chứng nhận tạm ngừng hoặc xóa đăng ký tàu biển Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng. Tàu biển Việt Nam được đăng ký thế chấp tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực mà tàu biển đó đăng ký.

Việc mua, bán và đóng mới tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù. Trình tự, thủ tục đầu tư mua, bán và đóng mới tàu biển thực hiện theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam và Nghị định này. Căn cứ Quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển, hợp đồng mua bán và đóng mới tàu biển, biên bản giao nhận và văn bản xác nhận tình trạng kỹ thuật tàu biển của Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan hải quan có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển.

Nghị định được đăng Công báo ngày 6/4/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2009; bãi bỏ Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article