Chế độ báo cáo nghiệp vụ này áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp viễn thông tại các địa phương có tham gia cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố có đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Ngày 11/3/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BTTTT ban hành chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích theo Chương trình cung ứng dịch vụ  viễn thông công ích đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006.

Chế độ báo cáo nghiệp vụ này áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp viễn thông tại các địa phương có tham gia cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố có đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/4/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article