Theo đó, các địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương so với chi ngân sách địa phương lớn hơn 60%, tỷ trọng công nghiệp trong GDP địa phương thấp hơn tỷ trọng công nghiệp trong GDP của cả nước ít nhất 10% được xem xét hỗ trợ có mục tiêu vốn đầu tư từ ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Ngày 19/3/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2009/TT-TTg về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cậu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Theo đó, các địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương so với chi ngân sách địa phương lớn hơn 60%, tỷ trọng công nghiệp trong GDP địa phương thấp hơn tỷ trọng công nghiệp trong GDP của cả nước ít nhất 10% được xem xét hỗ trợ có mục tiêu vốn đầu tư từ ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Các địa phương vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ, vùng Tây nguyên được xem xét hỗ trợ cho một dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, mức vốn hỗ trợ tối đa không quá 100 tỷ đồng cho mỗi dự án. Các địa phương khác được xem xét hỗ trợ xây dựng hai dự án, mức vốn hỗ trợ tối đa không quá 70 tỷ đồng cho mỗi dự án. Vốn hỗ trợ được ưu tiên sử dụng cho vieecjd dền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho người bị thu hồi đất trong khu công nghiệp; hệ thống xử lý nước thải và chất thải của khi công nghiệp.

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/3/2009, có hiệu lực thi hành từ 18/5/2009; thay thế chính sách hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010; khoản 3 Điều 2 Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010; khoản 5 Điều 2 Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng song Cửu Long đến năm 2010; điểm 1 khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010; thay thế Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article