Ngày 12/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số tài khoản, mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

Ngày 12/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số tài khoản, mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. Những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư này được thực hiện theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán, Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính. Thông tư ban hành các Phụ lục về Danh mục tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Danh mục và mẫu báo cáo tài chính áp dụng đối với Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/3/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article