Ngày 2/3/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Thông tư số 03/2009/TT-NHNN quy định về việc cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng và các tổ chức tín dụng không phải là ngân hàng khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép dưới hình thức có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng.

Ngày 2/3/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Thông tư số 03/2009/TT-NHNN quy định về việc cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng và các tổ chức tín dụng không phải là ngân hàng khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép dưới hình thức có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước xem xét và quyết định thực hiện cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng là: ngân hàng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng không phải là ngân hàng khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép; không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; có giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn cầm cố theo quy định tại Điều 7 Thông tư; có hồ sơ đề nghị vay cầm cố theo quy định tại Điều 14 Thông tư; không có dư nợ quá hạn tại Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm xin vay; có cam kết sử dụng tiền vay cầm cố đúng mục đích và trả nợ cho Ngân hàng Nhà nước đúng thời gian quy định. Thời gian cho vay cầm cố là 1 năm (tính cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết). Lãi suất cho vay cầm cố là lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi thực hiện cho vay cầm cố đối với các ngân hàng tại thời điểm giải ngân khoản vay và duy trì trong suốt thời hạn cho vay. Mức cho vay tối đa không vượt quá giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm được quy đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc cho vay cầm cố được thực hiện tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cho vay cầm cố đối với ngân hàng có trụ sở chính trên địa bàn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/3/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 3/11/2003, Quyết định số 94/2004/QĐ-NHNN ngày 2/1/2004. Các khoản cho vay cầm cố còn dư nợ đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký đến khi Ngân hàng Nhà nước thu hồi hết nợ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article