Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đại lý bao gồm các khoản thu nhập: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới các hình thức, các khoản hỗ trợ, chi trả khác nhận được từ cơ sở giao đại lý.

Ngày 21/1/2009, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 10/2009/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đại lý bao gồm các khoản thu nhập: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới các hình thức, các khoản hỗ trợ, chi trả khác nhận được từ cơ sở giao đại lý. Cá nhân làm đại lý bảo hiểm phải đăng ký thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Cơ sở kinh doanh bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động đại lý trả cho các đại lý theo các mức tỷ lệ tương ứng với thu nhập của các đại lý theo Biểu lũy tiến từng phần, từ 0%-10%. Hàng tháng, căn cứ vào số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ, cơ sở giao đại lý khai thuế theo mẫu số 01/KK-BH ban hành kèm Thông tư này và nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý cơ sở giao đại lý. Cá nhân làm đại lý có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhận phải khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp, hoặc có phát sinh thu nhập nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp; có yêu cầu về hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế vào kỳ sau.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 7/2/2009 và áp dụng đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm từ ngày 1/1/2009. Các nội dung khác không hướng dẫn trong Thông tư này được thực hiện theo quy định tại ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article