Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BNN hướng dẫn thực một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, áp dụng đối với các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP nói trên.

Ngày 26/2/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BNN hướng dẫn thực một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, áp dụng đối với các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP nói trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/3/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article