Ngày 18/11/2008, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 18/2008/L-CTN công bố Luật Đa dạng sinh học (Luật số 20/2008/QH12), quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Ngày 18/11/2008, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 18/2008/L-CTN công bố Luật Đa dạng sinh học (Luật số 20/2008/QH12), quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Luật gồm 8 chương, 78 điều: Những quy định chung; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên; Bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật; Bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền; Hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học; Cơ chế, nguồn lực bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; Điều khoản thi hành.

Luật được đăng Công báo ngày 10/3/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article