Theo Thông tư số 21/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà ước có thẩm quyền thực hiện kiểm soát, cấp và dán tem vào băng, đĩa có chương trình theo quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 21/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng phải nộp lệ phí cấp và dán tem kiểm soát với mức thu lệ phí là 250đồng/băng hình, 200 đồng/đĩa (CD, VCD, DVD)

Theo Thông tư số 21/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà ước có thẩm quyền thực hiện kiểm soát, cấp và dán tem vào băng, đĩa có chương trình theo quy định tại Nghị định số 87/CP  ngày 21/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng phải nộp lệ phí cấp và dán tem kiểm soát theo quy định tại Thông tư này.

Mức thu lệ phí là 250 đồng/băng hình, 200 đồng/đĩa (CD, VCD, DVD). Cơ quan thu lệ phí được giữ lại 90% trên tổng số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho công việc thu phí, lệ phí và nộp 10% còn lại cho ngân sách nhà nước. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai, quyết toán chế độ lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng đĩa có chương trình không quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/2/2009, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 06/2003/TT-BTC ngày 13/1/2003 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí kiểm soát băng, đĩa có chương trình.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article