Ngày 10/2/2009, Bộ Công thương đã có Thông tư số 03/2009/TT-BCT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Ngày 10/2/2009, Bộ Công thương đã có Thông tư số 03/2009/TT-BCT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa gồm: văn bản đề nghị thành lập; danh sách thành viên sáng lập/danh sách người đại diện theo ủy quyền/danh sách cổ đông sáng lập; bản sao có chứng thực các giấy tờ cần thiết quy định tại điểm c khoản 1 Mục I của Thông tư; văn bản xác nhận vốn pháp định; giải trình kinh tế-kỹ thuật; dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa; dự thảo Điều lệ doanh nghiệp. Điều lê hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa phải có các nội dung chủ yếu về điều kiện và thủ tục chấp thuận tư cách thành viên, quyền và nghĩa vụ thành viên; các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên, trách nhiệm khi chấm dứt tư cách thành viên; loại, tiêu chuẩn và đơn vị đo lường của hàng hóa giao dịch; mẫu hợp đồng và lệnh giao dịch; thời hạn giao dịch hợp đồng, quy trình thực hiện giao dịch; hạn mức giao dịch, ký quỹ và phí giao dịch; phương thức, thủ tục thực hiện hợp đồng; nội dung công bố thông tin của Sở Giao dịch hàng hóa và các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của các thành viên các biện pháp quản lý rủi ro; giải quyết tranh chấp; sử đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động; các nội dung có liên quan khác. Dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa không được trái với quy định của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP nêu trên, Thông tư này và pháp luật hiện hành.

Văn bản xác nhận vốn pháp định gửi đến Bộ Công thương khi thành lập Sở Giao dịch hàng hóa gồm: biên bản góp vốn/quyết định giao vốn/bản đăng ký vốn đầu tư; văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại nếu vốn được góp bằng tiền; chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản góp vốn. Bộ Công thương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article