Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với 14 nhóm  hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quy định tại điểm 3 mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.

Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với 14 nhóm  hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quy định tại điểm 3 mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ nói trên từ ngày 1/2/2009 đến hết ngày 31/12/2009, được đăng Công báo ngày 14/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article