Theo Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/1/2008 của Bộ Tài chính, các mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính có mức thuế suất mới là 35%.

Theo Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/1/2008 của Bộ Tài chính, các mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm: dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loài dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, dầu thải; dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loài dầu thu được từ các khoáng bitum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; trừ dầu thải (dầu nhẹ và các chế phẩm, xăng động cơ) có mức thuế suất mới là 35%.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký, áp dụng đối với Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 24/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article