Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng sữa (trừ sữa bột) thuộc nhóm 04.01 và 04.02 quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính vừa được sửa thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 3/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng sữa (trừ sữa bột) thuộc nhóm 04.01 và 04.02 quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính vừa được sửa thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 3/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/3/2009, có hiệu lực và áp dụng cho Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 9/3/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article