Ngày 2/3/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Ngày 2/3/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Để được áp dụng cơ chế, chính sách tài chính quy định tại Quyết định này, khu kinh tế cửa khẩu phải được thành lập theo quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ, có Ban Quản lý theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu phải có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu phi thuế quan, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng, cửa, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo). Người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan, hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa dịch vụ từ khi phí thuế quan xuất ra nước ngoài không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu đưa vào tiêu thụ tại các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc đưa vào tiêu thụ trong nội địa Việt Nam phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật. Các ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, chính sách khai thác, sử dụng công trình hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu được quy định cụ thể từ Điều 12 đến Điều 17 Chương II Quyết định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/3/2009, có hiệu lực thi hành từ 1/5/2009. Các dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đang được hưởng chính sách ưu đãi cao hơn so với quy định tại Quyết định này, nếu đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi thì được tiếp tục hưởng ưu đãi ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cho thời gian còn lai. Nếu ưu đãi ghi trong  Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư thấp hơn ưu đãi tại Quyết định này thi được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Quyết định này cho thời gian còn lại.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article