5/9 nội dung hoạt động của Đề án liên quan đến tuyền truyền phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã.

Ngày 24/2/2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012 tại Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg.

5/9 nội dung hoạt động của Đề án liên quan đến tuyền truyền phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã. Phấn đấu đến hết năm 2012, 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phố biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và 70% người lao động được tuyên truyền, phố biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động. Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2009 đến 2012 tại cấp trung ương và tại các địa phương trong cả nước. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác. Các hoạt động của Đề án được phân thành 5 Tiểu Đề án nêu tại Phụ lục đính kèm Quyết định.z 

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article