Ngày 17/2/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BKH hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch đấu thầu cho các dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Ngày 17/2/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BKH hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch đấu thầu cho các dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo hướng dẫn, kế hoạch đấu thầu phải được phê duyệt bằng văn bản. Kế hoạch này phải được lập cho toàn bộ dự án, nêu rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu (tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng). Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý. Chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định đầu tư. Đồng thời, gửi cho cơ quan, tổ chức thẩm định. Căn cứ văn bản trình duyệt kế hoạch đầu tư do chủ đầu tư trình, cơ quan tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu liên quan phải tiến hành thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt trong thời hạn tối đa là 20 ngày (thời gian này là 30 ngày đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ). Thông tư ban hành các mẫu kế hoạch đấu thầu.

Thông tư được đăng Công báo  ngày 27/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article