Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được sửa đổi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT-BTC ngày 5/2/2009.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được sửa đổi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT-BTC ngày 5/2/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/2/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng đối với Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 10/2/2009. Bãi bỏ Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article