Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí tại Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là đối tượng nộp phí theo quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 5/2/2009 của Bộ Tài chính.

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí tại Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là đối tượng nộp phí theo quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 5/2/2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí. Các trường hợp sau không phải nộp phí: thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ nhu cầu chung của toàn xã hội, phục vụ nhu cầu quốc phòng và an ninh quốc gia, trao đổi thông tin với nước ngoài, tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Đơn vị cung cấp tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí phải nộp ngân sách nhà nước 30% số phí đã thu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác liện quan đến việc thu, nộp, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không quy định tại Thông tư được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/20024/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article