Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông tư số 14/2008/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương theo quy định của Bộ.

Ngày 31/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông tư số 14/2008/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc hỗ trợ kinh phí theo hướng dẫn tại Thông tư này được áp dụng cho việc thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích của các năm 2008, 2009 và 2010. Không áp dụng Thông tư này đối với việc thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích do Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam trực tiếp thực hiện.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/2/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article