Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định bổ sung điều kiện có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức (tối thiểu một tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc công ty tài chính hoặc công ty chứng khoán) trong điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ. Cá nhân làm việc tại Công ty quản lý quỹ không được kiêm nhiệm, làm việc cho các tổ chức kinh tế khác. Các điều khoản về an toàn tài chính (khoản 1 Điều 24), điều khoản về quản lý tài sản nhà đầu tư ủy thác (khoản 1 Điều 30), điều khoản về hạn chế đối với hoạt động của Công ty quản lý quỹ và nhân viên làm việc (khoản 9 Điều 19), điều khoản về chế độ báo cáo và công bố thông tin (khoản 8 Điều 33), trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ (khoản 4 Điều 18), v.v… là các điều khoản được sửa đổi, bổ sung.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article