Ngày 10/2/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

Ngày 10/2/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung là các điều khoản về nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc cấp, thu hồi Giấy phép thành lập nhà xuất bản, giấy phép đặt văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam; điều khoản về nhiệm vụ của Cục Xuất bản thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh; việc đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh; hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm;  việc cấp lại giấy phép trong hoạt động xuất bản; thông in ghi trên xuất bản phẩm; xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet; việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; hồ sơ xin giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm. Bãi bỏ Mẫu số 1, Mẫu số 2 và Mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 111/2005/NĐ-CP.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article