Theo Thông tư số 25/2009/TT-BTC ngày 5/2/2009 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than quy định tại Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 6/6/2008 là 10%, áp dụng đối với Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 15/2/2009.

Theo Thông tư số 25/2009/TT-BTC ngày 5/2/2009 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than quy định tại Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 6/6/2008 được điều chỉnh thành mức thuế xuất khẩu mới là 10%, áp dụng đối với Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 15/2/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/2/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article