Ngày 31/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC về Quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung, thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết nhằm đảm bảo ngăn ngừa và chấn chỉnh các vi phạm pháp luật, duy trì sự công bằng, công khai của thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Ngày 31/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC về Quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung, thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết nhằm đảm bảo ngăn ngừa và chấn chỉnh các vi phạm pháp luật, duy trì sự công bằng, công khai của thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Quy chế gồm 5 chương: Những quy định chung; Hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán; Giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Nghĩa vụ của các đối tượng giám sát; Tổ chức thực hiện.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article