Ngày 4/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Ngày 4/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Thông tư giải thích các khái niệm về nguyên liệu gia công, nguyên liệu chính, phụ liệu, vật tư gia công, phế liệu gia công, phế phẩm gia công, phế thải gia công, định mức sản xuất sản phẩm gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng, định mức vật tư tiêu hao, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, dụng cụ gia công.  Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về hợp đồng gia công; nơi làm thủ tục hải quan; trách nhiệm của doanh nghiệp, của cơ quan hải quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài; thủ tục đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức; thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công; thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công; thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công; thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu để làm mẫu gia công (hàng mẫu không thanh toán); thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài; thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm gia công; thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công lại; thủ tục giao nhận sản phẩm hoặc nguyên phụ liệu gia công chuyển tiếp; thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư gia công ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công; thủ tục thanh toán hợp đồng gia công; thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài; thủ tục xuất khẩu nguyên liệu; thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức; thủ tục nhập khẩu sản phẩm gia công, thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính và các văn bản khác trái với Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article