Theo Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9/12/2008, Bộ Công thương sẽ cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện và đường thô cho các thương nhân sử đụng đường làm nguyên liệu để phục vụ trực tiếp sản xuất.

Các mặt hàng này bao gồm trứng gà, trứng vịt, thuốc lá nguyên liệu, muối, đường tinh luyện, đường thô và các loại trứng khác. Theo Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9/12/2008, Bộ Công thương sẽ cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện và đường thô cho các thương nhân sử đụng đường làm nguyên liệu để phục vụ trực tiếp sản xuất. Nguyên tắc cấp phép được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NÐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2009.

Ngày 3/7/2009, Bộ Công thương có Thông tư số 18/2009/TT-BCT bổ sung Thông tư số 16/2008/TT-BCT nói trên. Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu cho mặt hàng đường tinh luyện, đường thô được bổ sung thêm 40.000 tấn. Thông tư được đăng Công báo ngày 21/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article