Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định này, và được nhập khẩu từ các nước quy định tại Điều 1 của Quyết định.

Ngày 1/12/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2009-2011, áp dụng cho các Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/1/2009.

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định này, và được nhập khẩu từ các nước quy định tại Điều 1 của Quyết định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/12/2008 (các số từ 659-674) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2009, thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ngày 5/5/2008 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article