Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam là một tổ chức tài chính Nhà nước, chịu sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng.

Ngày 28/11/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam là một tổ chức tài chính Nhà nước, chịu sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng. Quỹ thực hiện chức năng huy động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/1/2008 của Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article