Theo Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg ngày 4/12/2008, các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư quy định tại Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ ở địa bàn khó khăn được hưởng chính sách khuyến nông, khuyến ngư.

Theo Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg ngày 4/12/2008, các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư quy định tại Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ ở địa bàn khó khăn (quy định tại các Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo) được hưởng chính sách khuyến nông, khuyến ngư.

Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí về giống và các vật tư thiết yếu khác cho mô hình trình diễn thuộc chương trình, dự án khuyến nông của địa phương và Trung ương thực hiện ở địa bàn khó khăn; hỗ trợ 100% về tài liệu, chi phí đi lại, ăn, ở cho người sản xuất và nhân viên khuyến nông ở địa bàn khó khăn tham dự các lớp tập huấn, đào tạo do tổ chức khuyến nông ở địa phương, Trung ương tổ chức; cấp báo “Nông nghiệp Việt Nam” cho khuyến nông xã thuộc địa bàn khó khăn. Chính quyền địa phương ưu tiên cho các tổ chức cung cấp dịch vụ nông nghiệp ở địa bàn khó khăn về thuê đất để sản xuất, kinh doanh và các nguồn hỗ trợ khác.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/12/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article