Ngày 3/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 115/2008/QĐ-BNN Quy định tạm thời về yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản, Quyết định số 116/2008/QĐ-BNN về Quy chế đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản,

Ngày 3/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 115/2008/QĐ-BNN về Quy định tạm thời về yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản.

Quy định đưa ra những yêu cầu cho các phòng kiểm nghiệm có khả năng phân tích các phép thử thuộc lĩnh vực sinh học, hóa học phục vụ công tác quản lý Nhà nước về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; áp dụng cho các phòng kiểm nghiệm thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, gồm cả các phòng kiểm nghiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt tại Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ban hành Quyết định số 116/2008/QĐ-BNN về Quy chế đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản, quy định thủ tục, trình tự đánh giá và chỉ định các phòng kiểm nghiệm được phép tham gia vào hoạt động kiểm nghiệm đối với các chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản nguồn gốc động vật phục vụ công tác quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chế này áp dụng cho các phòng kiểm nghiệm thuộc cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, các phòng kiểm nghiệm dịch vụ, các phòng kiểm nghiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt tại Việt Nam, các phòng kiểm nghiệm của doanh nghiệp chế biến nông lâm sản và thủy sản đang thực hiện hoạt động kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nông, lâm, thủy sản.

Các quyết định nói trên được đăng Công báo ngày 17/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article