Hàm lượng melanine trong thực phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi không vượt quá 1,0mg/kg, các loại thực phẩm khác không vượt quá 2,5mg/kg thực phẩm.

Ngày 11/12/2008, Bộ Y tế đã có Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT ban hành Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm.

Nhiễm chéo là ô nhiễm không chủ định, trực tiếp vào sản phẩm thực phẩm từ môi trường, dụng cụ, bao bì (tiếp xúc trực tiếp) hoặc gián tiếp từ nguồn khác. Hàm lượng melanine trong thực phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi không vượt quá 1,0mg/kg, các loại thực phẩm khác không vượt quá 2,5mg/kg thực phẩm. Trong trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được ban hành thì mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm sẽ được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó. Nghiêm cấm việc cố ý cho malemine vào thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, ở bất kỳ hàm lượng nào. Phương pháp xác định melamine trong thực phẩm theo “Thường quy kỹ thuật định lượng melamine trong thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 4143/QĐ-BYT ngày 22/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article