Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 159/2008/QĐ-TTg ngày 4/12/2008.

Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 159/2008/QĐ-TTg  ngày 4/12/2008. Đề án nêu quan điểm, mục tiêu và nội dung đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và giải pháp thực hiện, đồng thời đưa ra Phụ lục các dự án thực hiện đề án sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article