Ngày 5/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 113/2008/QĐ-BTC quy định về Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử đụng đường bộ trạm thu phí Tào Xuyên, quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 5/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 113/2008/QĐ-BTC quy định về Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử đụng đường bộ trạm thu phí Tào Xuyên, quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng áp dụng và phí sử dụng thực hiện theo Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article