Từ ngày 1/1/2009, dịch vụ điện  thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao có cước thuê bao là 20.000đồng/máy/tháng hoặc 667 đồng/máy/ngày, cước liên lạc là 200 đồng/phút.

Theo Quyết định số 55/2008/QĐ-BTTTT, từ ngày 1/1/2009, dịch vụ điện  thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao có cước thuê bao là 20.000 đồng/máy/tháng hoặc 667 đồng/máy/ngày, cước liên lạc là 200 đồng/phút. Bãi bỏ Quyết định số 809/2000/QĐ-TCBĐ ngày 15/9/2000 về việc ban hành cước thuê bao điện thoại cố định và cước liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao và các quy định khác trái với Quyết định này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/12/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article