Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, không phân biệt quy mô vốn, khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông phải lập dự án đầu tư và tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư quy định tại Nghị định này.

Ngày 3/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2008/NĐ-CP về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, quy định về các điều kiện đầu tư theo các hình thức đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông nhằm mục đích kinh doanh; áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, không phân biệt quy mô vốn, khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông phải lập dự án đầu tư và tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư quy định tại Nghị định này. Các dự án trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông thuộc diện phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài không phân biệt quy mô vốn đầu tư; dự án đầu tư trong nước thiết lập hạ tầng mạng để cung ứng dịch vụ viễn thông không phân biệt quy mô vốn đầu tư; dự án dầu tư trong nước cung ứng dịch vụ chuyển phát và dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên. Điều kiện về chủ thể của dự án đầu tư thiết lập hạ tầng mạng để cung ứng dịch vụ viễn thông là nhà đầu tư phải là doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp mà vốn góp nhà nước chiếm cổ phần chi phối. Nếu là nhà đầu tư nước ngoài, phải liên doanh liên kết với nhà đầu tư trong nước đã được cấp giấy phép thiết lập hạ tầng mạng và cung ứng dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, có tỷ lệ phần vốn góp phù hợp với cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Vốn đăng ký tối thiểu của loại dự án này là 160 tỷ đồng. Dự án đầu tư được phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng trên phạm vi toàn quốc phải có số vốn đăng ký tối thiểu là 1.600 tỷ đồng. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư lập đề án đề nghị cấp Giấy phép viễn thông.

Nghị định quy định cụ thể về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực bưu chính. Giấy phép bưu chính đượ cấp trong trường hợp đề án thỏa mãn các điều kiện: đúng với dự án đầu tư đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận khi thẩm tra; đáp ứng các quy định pháp luật chuyên ngành về bưu chính. Nếu đề án đề nghị cấp Giấy phép bưu chính không  phù hợp với nội dung của dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận khi thẩm tra và (hoặc) không đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông từ chối cấp Giấy phép bưu chính.

Nghị định được đăng Công báo ngày 14/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article