Theo Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC ngày 28/11/2008, gỗ và các mặt hàng bằng gỗ thuộc các nhóm 44.03,44.04, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09, 44.25, 44.16 và 44.18 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-TTg ngày 20/12/2007 có mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là 0%.

Theo Quyết định số 109/2008/QÐ-BTCngày 28/11/2008, gỗ và các mặt hàng bằng gỗ thuộc các nhóm 44.03,44.04, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09, 44.25, 44.16 và 44.18 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QÐ-BTC ngày 20/12/2007 có mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là 0%. Mức thuế này áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/12/2008.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 thuộc nhóm quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 được điều chỉnh tại Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC ngày 1/12/2008, áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 2/12/2008.

Các quyết định nói trên được đăng Công báo ngày 11/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article